Ketua Dari Masa ke Masa

I Gusti Made Kuna, S.H.
Ketut Sura Putra, S.H. Saniman, S.H.
     
Sof Larosa, S.H.
I Nengah Widastra, S.H.
(1981 - 1984)
Sujatman, S.H.
(1984 - 1986)
     
H. M. Ridwan Nasution, S.H.
(1986 - 1991)
I Gede Ketut Sukarata, S.H.
(1991 - 1993)
Made Tantra, S.H.
(1993 - 1995)
     
I Gusti Ngurah Gede, S.H.
(1995 - 1997)
Ida Bagus Ngurah Somya, S.H.
(1997 - 2000)
Ngakan Putu Menuh, S.H.
(2000 - 2002)
     
I Made Karna, S.H.
(2002 - 2003)
I Nengah Suriada, S.H.
(2003 - 2005)
I Putu Widnya, S.H.
(2005 - 2007)
     
Nyoman Gede Wirya, S.H.
(2007 - 2008)
I Nyoman Sutama, S.H.
(2008 - 2010)
John Piter, S.H., M.H.
(2010 - 2012)
     
Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.
(2012 - 2013)
Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.
(2013 - 2015)
H. Prim Haryadi, S.H., M.H.
(2015 - 2016)
     
Dr. Yanto, S.H., M.H.
(2016-2017)
H. Amin Ismanto, S.H., M.H.
(2017 - 2019)
Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.
(2019)
 
 
 
 
 
Dr. H. Sobandi, S.H.,M.H. 
(2019 - Sekarang)